Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.jungle-gym.sk (ďalej len "Obchodné podmienky") sa vzťahujú na právne vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je spoločnosť InStyle Home SK s.r.o., Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava - Ružinov (ďalej len "predávajúci"), z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu www.jungle-gym.sk (ďalej len "i-obchod").

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky, zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (najmä ust § 733 a nasl.) a zákonom č 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Ak je zmluvnou stranou iný subjekt ako ten, ktorý je uvedený v druhom odseku tohto článku, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá urobí voči predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, tj odošle elektronickú objednávku spracovanú systémom i-obchodu.

Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.


Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať iba tovary, ktoré:

zodpovedá druhu, množstve, kvalite i cene platnej v deň odoslania elektronickej objednávky.

vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tomuto tovaru vzťahujú, najmä:

Faktúru;

Záručný list;

Návod na použitie, ak je súčasťou výrobku.

Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zabezpečiť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za neskoré dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
za poškodenie zásielky spôsobené prepravnou spoločnosťou;

za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zavinením výrobcu, resp. dodávateľa, v dôsledku akýchkoľvek prevádzkových obmedzení, napr zastavenie výroby objednaného tovaru.Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a originálne lepiace pásky s logom Jungle Kids. V prípade akýchkoľvek nejasností tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu, a to v lehote 3 dní odo dňa doručenia;
zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom zvoleným v elektronickej objednávke.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až úplným uhradením kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.Objednávka, storno
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné vyplnenie všetkých ich povinných častí. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.
Prijatie objednávky je potvrdené emailom zaslaným na adresu zadanú zákazníkom pri odoslaní objednávky, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
Predávajúci je oprávnený pri vyššej cene objednaného tovaru (nad 1000, - €), vyžadovať autorizáciu uskutočnenej objednávky (telefonicky alebo písomne). V prípade zamietnutia takejto autorizácie, nebude objednávka akceptovaná.
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky na čísle +421 911 278 714 alebo e-mailom na adresu info@jungle-gym.eu.Odstúpenie od zmluvy
Pokiaľ bola kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci v súlade s § 53 ods 7 zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade, je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, popr. čísla faktúry a čísla bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku, je kupujúci povinný vydať predmet kúpy vrátane príslušenstva. Kupujúci je povinný ďalej vydať tovar nepoškodený a v originálnom obale. V opačnom prípade vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody, ktorá mu takto bola spôsobená a ktorú si tiež môže započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Takto znížená kúpna cena bude predávajúcemu vrátená do 10 dní odo dňa vrátenia tovaru.Dodacie podmienky a termíny
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim alebo prepravnej spoločností.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho prevzatím kupujúcim.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania objednávky. Nedodanie tovaru do 14 dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.Kúpna cena a platby
Všetky ceny uvedené v i-obchode sú cenami konečnými, tj vrátane DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny cien alebo dodávateľských podmienok výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúcemu vzniká v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nižšie uvedenými spôsobmi:

prevodným príkazom - zálohovú faktúru uhradí kupujúci prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho - č.ú.: 4015056152 / 7500. Ako variabilný symbol uvedie číslo zálohovej faktúry;

dobierkou - pri prevzatí od zmluvného prepravcu;

v hotovosti - pri osobnom prevzatí na predajni - InStyle HOME SK Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava.

Pokiaľ zákazník zvolí platbu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, bude tovar vyexpedovaný až po pripísaní celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.Záruka a reklamácie
Reklamáciu tovaru nakúpeného v internetovom obchode vrátane stanovenia záručných dôb upravuje Reklamačný poriadok.


Zľavy, poštovné, balné
Predávajúci, podľa svojej obchodnej stratégie, poskytuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovatel‘né, pokiaľ nie sú uvedené v deň odoslania elektronickej objednávky na stránkach i-obchode.
Predávajúci nevyžaduje od kupujúcich úhradu nákladov na balné.
Úhrada poštovného je vyžadovaná iba v prípade objednávok, ktorých výška nedosahuje 1300, - € vrátane.Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Platnosť zmenených Obchodných podmienok je odo dňa ich uverejnenia na www.jungle-jym.sk.
Tieto obchodné podmienky majú voči kupujúcemu účinnosť dňom uzavretia kúpnej zmluvy, tj potvrdením záväznej elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim.
Všetky texty, fotografie či ilustrácie obsiahnuté na webových stránkach www.jungle-jym.sk podliehajú autorským právam a nesmú byť kopírované alebo inak používané bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho
Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.2.2014.


Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok stanovuje podmienky pre uplatňovanie a vybavovanie prípadných reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode www.jungle-jym.sk.Základné ustanovenia

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.jungle-jym.sk sa vzťahuje na tovar zakúpený v tomto obchode, ktorý bol reklamovaný pred uplynutím stanovenej záručnej doby. Tento reklamačný poriadok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.

Zákazník, ktorému bol doručený tovar zakúpený v internetovom obchode www.jungle-jym.sk, prevzatím tovaru vyslovuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom a ten sa stáva súčasťou medzi nimi uzavretej kúpnej zmluvy.


Podmienky záruky


1. Doba trvania
Minimálnu dĺžku záručnej doby upravujú platné právne predpisy, ktoré zároveň umožňujú výrobcovia poskytovať na svoje výrobky záručnú lehotu dlhšiu. Záručná doba na zakúpený tovar sa uvádza v jeho záručnom alebo dodacom liste a začína plynúť od ich vystavenia. Ak je výrobok reklamovaný a prijatý do záručnej opravy, je následne záručná lehota o čas tejto opravy predĺžená. V prípade, že je reklamovaný výrobok vymenený, je na tento nový výrobok vystavený aj nový záručný list so záručnou dobou, ktorá začína plynúť dňom jeho vystavenia.


2. Uplatnenie záruky
Pre nahlásenie zistených vád alebo informovanie sa o stave nahlásených sťažností je určený e-mail: info@jungle-gym.sk
V zaslanom e-maili je nutné presne špecifikovať závadu a uviesť fakturačné údaje vrátane čísla faktúry, resp. čísla objednávky, ktoré je uvedené v maile, ktorý obchod www.junglekids.sk poslal ako potvrdenia uskutočnenej objednávky tovaru.

Reklamovaný tovar zašlite doporučene na adresu:
InStyle Home SK s.r.o.
Trnavská cesta 67
821 08 Bratislava


3. Vybavenie reklamácie
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu predaného tovaru bez zbytočných odkladov, ale najneskôr, v súlade s platnými predpismi, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa predávajúci a zákazník vyslovene dohodnú inak, stráca toto ustanovenie účinnosť.


4. Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinný počas prevzatia tovaru predávaného prostredníctvom internetového obchodu www.jungle-jym.eu vykonať prehliadku obalu a originálnosti lepiacich pások. Ak sa pri takejto prehliadke zistia známky poškodenia obalu či poškodenie originálnej lepiacej pásky s logom JungleJym, môže odmietnuť jej prevzatie, ale o tomto je povinný informovať predávajúceho na emailovú adresu info@jungle-gym.eu alebo telefonicky na číslo +421 911 278 714.

Pokiaľ zákazník zistí akékoľvek rozdiely medzi údajmi na faktúre či dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je povinný o týchto nezrovnalostiach ihneď informovať predávajúceho.


5. Záverečné ustanovenia
Reklamačný poriadok internetového obchodu www.jungle-gym.sk je platný od 1.2.2014.

 

Nákupný košík
Položiek: 0     Celkom:
banner banner banner banner banner